Runsten Öl26, L1956:3768 i Sandby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Guðfastr ok Helgunnr ok Nennir, þau mœðgin létu reisa stein eptir Svein fôður. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,9 m hög, 1 m bred och 0,1 m tjock. Stenen, som har en spetsoval form, har runraden i kanten i en slinga som inramar en figur utförd i germansk djurornamentik vänd mot ÖSÖ. Stenen är en av två runstenar som är resta vid kyrkogården i Sandby och dessa båda stenar är mycket lika varandra (se Sandby 17:2) och hör även innehållsmässigt ihop och utgör tillsammans ett monument. Enligt Ölands runinskrifter är runorna regelbundet inhuggna och utmärkande för båda dessa stenar är det sätt på vilket runorna är stugna. Detta har inte skett genom inristning eller huggning, utan genom att hål med omkring 8 milimeters diameter har blivit borrade djupt in i stenen. Enligt Ölands runinskrifter lyder inskriften:"Gudfast och Helgun och Nenne, moder och söner, läto resa resta stenen efter fadern Sven". Uppmålade 1980 och 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sandby socken i Mörbylånga kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,5 m ÖSÖ om kyrkogårdsgång (NNÖ-SSV)."
Vill du se flera runstenar i Sandby socken eller Mörbylånga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.580343
Longitud: 16.640866
Lämnings-ID: L1956:3768
Riksantikvarieämbetets ID: Sandby 17:1
Sveriges runinskrifter: Öl26, (Ölands runinskrifter))
Plats: Sandby kyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå kalksten
Runristare: Samma som gjort Öl 27.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Mörbylånga
Socken: Sandby
Riksantikvarieämbetets information: » L1956:3768