Runsten ÖgFv1983;240, L2012:1209 i Appuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Tófi gerði óð(?) þenna eptir Tóli, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rödaktig granit 1,6 m hög, 1,0 m bred (370 grader-170 grader) och 0,37 m tjock. På stenens SV sida är en skadad runinskrift vilken följer stenens kant. Runorna är 10-11 cm höga. I mitten är ett kors. Runstenen finns inte med i Östergötlands runinskrifter, men enligt J. P. Strid i Fornvännen påträffades (i en blomsterrabatt), besiktigades och flyttades runstenen till sin nuvarande plats 1948. Här och var på stenens vänstra smalsida finns rester av gammalt, petrifierat kalkbruk, vilket tillsammans med det faktum att stenen inte omnämns i äldre källor, leder till misstanken att den varit inmurad i Appuna gamla kyrka. Runorna är rätt tydliga med undantag för de partier där ristningsytan skadats. Inskriften lyder:"Tove gjorde detta vadställe (?) efter Tolir, sin son.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Appuna socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3,5 m Ö om tornets SV hörn."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten ÖgFv1983;240, L2012:1209 i Appuna:
"Enligt J. P. Strid i Fornvännen ska det finnas en tradition på orten att runstenen ursprungligen skall härröra från Lunna, knappt 1,5 km väster om kyrkan, där den hittats."
Vill du se flera runstenar i Appuna socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.342599
Longitud: 14.961067
Lämnings-ID: L2012:1209
Riksantikvarieämbetets ID: Appuna 4:1
Sveriges runinskrifter: ÖgFv1983;240,
Plats: Prästgården
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Appuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:1209