Runsten Ög96, L2010:9787 i Väderstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir Eymund, bróðurson sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd granit, 2,4 m hög, 1,2 m bred och intill 0,5 m tjock (Ö-V). Rundhöjd 10-12 cm. Ristningen vetter mot N. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Torsten reste denna sten efter Ömund, sin broderson." Restes 1894. Uppmålad 1971."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Väderstad socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan lermark. Tomtgräns."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m 140cg om SÖ hörnet av bostadshus och 3,5 m N om ägogräns."
Vill du se flera runstenar i Väderstad socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.328258
Longitud: 14.917715
Lämnings-ID: L2010:9787
Riksantikvarieämbetets ID: Väderstad 5:1
Sveriges runinskrifter: Ög96, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Karleby
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Väderstad
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:9787