Runsten Ög206, L2010:6894 i Viby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sigbjôrg reisti stein þenna eptir Gunnar, bónda sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,4 m hög, 0,6-0,8 m bred (180cg-380cg) och 0,2-0,4 m tjock. Runhöjd 9-10 cm. Ristningen vetter mot V. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Sigbjorg reste stenen efter Gunnar, sin man." Uppmålad 1964. Uppmålad 1970. Målningen påbättrad 1984. Uppmålad 2000. Enligt Runverket hör Ög 205 och Ög 206 ihop."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Viby socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m N om kyrkans NÖ hörn och 2 m V om kyrkogårdsmur (N-S) är 24:3 och 3 m N 385cg om nr 24:3 är 24:4. "
Vill du se flera runstenar i Viby socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.368528
Longitud: 15.311855
Lämnings-ID: L2010:6894
Riksantikvarieämbetets ID: Viby 24:4
Sveriges runinskrifter: Ög206, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Viby källgård
Placering: Nu på Viby kyrkogård.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Viby
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:6894