Runsten Ög95, L2009:51 i Väderstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... þann ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, enligt Säve påträffad 1861 i en bäck på Bosgårds ägor omkring "100 famnar" från Harstads f d kyrka. Stenen sönderslogs av gårdens folk och lades i gårdens "nya byggning". Av stenen kunde Säve se ett kors och några runor. Stenen är ej återfunnen efter Säves besök. Grunderna på boningshuset är i dag överkalkade. Enligt Nordenskjöld skall stenen ligga i huvudbyggnaden. Enligt Fornvännen 1975 kan Ög 95 ha använts på samma sätt som Väderstad 78:4."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Väderstad socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Vill du se flera runstenar i Väderstad socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.308935
Longitud: 14.912926
Lämnings-ID: L2009:51
Riksantikvarieämbetets ID: Väderstad 190:1
Sveriges runinskrifter: Ög95, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Harstads bosgård
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Väderstad
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:51