Hällristning Ög87, L2011:444 i Högby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Ornerad häll, av kalksten, 1,1 m hög 0,5-0,6 m bred (330-130 grader) och 0,1 m tjock. På de NÖ och SV sidorna är ristningar i form av ett slingrande rikt ornerat kors. Stenens NÖ kant är huggen i bågformig linje som följer ristningens linje. Den SÖ kanten är släthuggen. Stenens bägge sidor har likartad ristning. Enligt Östergötlands runinskrifter upptäcktes hällen med ena sidan neråt i kyrkans grund vid rivningen av Högby gamla kyrka 1870 och restes 1874 i prästgårdens park. Uppmålad 1982 och 2003."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Högby socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åsrygg (NV-SÖ). Tidigare park. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"51 m SÖ om tomtgräns."
Vill du se flera runstenar i Högby socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.36024
Longitud: 15.10261
Lämnings-ID: L2011:444
Riksantikvarieämbetets ID: Högby 11:1
Sveriges runinskrifter: Ög87, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Högby kyrka
Placering: Vid prästgården.
Föremål: Gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Mjölby
Socken: Högby
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:444