Runsten Vg14, L1962:9789 i Lyrestad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þeir Hettingr(?), Hervarðr reistu stein eptir Gunnar, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 14) av granit (enligt Västergötlands runinskrifter är stenen gjord av mörkgrå gnejs), 3,2 m hög, 0,9 m bred (Ö-V) och 0,35 m tjock. Runhöjd 15-19 cm. Ristningen vetter mot N. Övre delen på stenen smalnar av och runslingan når endast 1,7 m över markytan. Ca 30 cm från toppen på den ristade sidan finns ett kors i relief. På baksidan finns två djurbilder i relief, vilka dock är något otydliga upptill. Stenen lutar något åt S. 0,2 - 1 m stora stenar bildar en grund till runstenen. Grunden är ca 3 m i diameter. Framför stenen, på dess S sida, står en upprest sten av till synes samma stenart som runstenen. Den är ca 85 x 40 x 10 cm st och ser ut som om den till formen passar in i ett bortslaget parti på Ö delen av toppen på runstenens S sida. Detta fragment hittades i åkern vid täckdikning och av finnaren, bosatt på Rogstorp, och forslades till runstenen. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Hätting(?) och Härvard, de reste stenen efter Gunnar, sin fader." Uppmålad 1979."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lyrestad socken i Mariestad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ouppodlat parti i åker, strax N om åkrök. Liten åkerholme, närmast rund, 5 m i diameter."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m NÖ om åkant (Friaån). 45 m Ö om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Lyrestad socken eller Mariestad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.809174
Longitud: 14.03006
Lämnings-ID: L1962:9789
Riksantikvarieämbetets ID: Lyrestad 69:1
Sveriges runinskrifter: Vg14, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Rogstorp
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Mariestad
Socken: Lyrestad
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:9789