Hällristning L1970:9196 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3x2,9 m (NV-SÖ) bestående av 16 skepp, 2 människofigurer, 3 djurfigurer, 12 streck och fragment och 12 skålgropar. Skeppen är 14-73 cm l, 5 av enkellinjetyp, 9 av dubbellinjetyp, 1 med helt uthugget skrov, både spantstreck och bemanningsstreck förekommer, samt några med naturalistiskt avbildade människofigurer. Människofigurerna är 16-21 cm, varav en är upp och ned. De 3 djurfigurerna är 18-29 cm l och fyrbenta. En rad med 17 vågräta streck placerad under varandra, ca 10-25 cm l. 12 streck och fragment. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,3-0,6 cm dj. Ristningens V del är starkt vittrad med otydliga figurer. I hällens nedre Ö del är en järnkrampa. Belägen på brant NNV-sluttande häll. (RAÄ dnr 326-3080-2010) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2.5x2.4 m (NÖ-SV), bestående av 12 skepp, 7 människofigurer och 4 älvkvarnar. Skeppen är 30-72 cm l, de flesta dubbellinjiga, varav flera har bemanningsstreck. Ett av skeppen är bemannat med sex människofigurer. I ett annat skepp, på ristningens nedre NV del, står en människofigur, 17 cm l, på huvudet. Älvkvarnarna är 3-4.5 cm diam och 0.3-0.5 cm dj. Ristningens V del är starkt vittrad med otydliga figurer. I hällens nedre Ö del är en järnkrampa för ? till el-ledning. Ristningen belägen på 10-45 graders NNÖ-sluttande häll. Foton och skiss i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsbevuxen bergsknalle."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3,5 m SV om utfartsväg till gården Fjäll. Över ristningens V del löper högspänningsledning (NÖ-SV)."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.473799
Longitud: 11.562127
Lämnings-ID: L1970:9196
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 33:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:9196