Hällristning L1970:8578 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4x2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 skepp, 10 människofigurer, 6 djurfigurer, 1 rund skiva, 3 spiralfigurer, 4 små cirklar parvis sammanbundna med linjer, några svårtydbara figurer samt 8 älvkvarnar. Skeppsfigurerna, varav ett ofullständigt, är 22-75 cm l. Människofigurerna är 16-43 cm l. En av människofigurerna är dansare (?) och två håller tillsammans en svårtydbar figur i händerna. Djurfigurerna, varav två ofullständiga, är 23-44 cm l, och verkar vara hästar. En av dessa har från huvudet en linje som löper ned mot svansen och avslutas med en rund skiva (solskiva?), totalt 34 cm l, varav skivan är 7.5 cm diam. Spiralfigurerna är 14-21 cm l. De fyra små cirklarna är två och två förenade med linjer och15-17 cm l. Älvkvarnarna är 2-5 cm i diam och 0.3-0.5 cm dj. De större figurerna av människor och djur samt spiral är djupt huggna medan de övriga är grunda. Ristningen belägen på 10-50 graders SÖ-sluttande vattenöversilad berghäll. Foton i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll i betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m Ö om grindöppning i stengärdesgård och 7 m NNÖ om stengärdesgård, samt 18 m Ö om NÖ hörnet av ladugård."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.431833
Longitud: 11.4805
Lämnings-ID: L1970:8578
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 7:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8578