Hällristning L1970:8521 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 17x11 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 42 skepp, 5 människofigurer, 3 djurfigurer, 4 fyrekriga hjul, 1 cirkel med älvkvarn som medelpunkt, 1 fotsula, 1 oval figur, 3 halvcirklar, 2 nätformiga figurer, 8 ofullständiga och svårtydbara figurer och 226 älvkvarnar. Skeppen är 21-100 cm l. Människofigurerna är 18-77 cm l. Den längsta är huggen med huvudet ner och fötterna upp i snedvriden ställning. Djurfigurerna är 17-19 cm l. De fyrekriga hjulen (hjulkorsen) är 19-27 cm diam. Ett är sammanhugget med en människofigur och ett skepp. Cirkeln med en älvkvarn i mitten är 8 cm diam. Fotsulan är 19 cm l och sammanhuggen med en svårtydbar figur. Den ovala figuren är 11 cm l. De halvcirkelformiga figurerna är 11- 18 cm diam. De märkliga nätformiga figurerna är 37-41 cm l. De ofullständiga och svårtydbara figurerna är 18-44 cm l .Älvkvarnarna är 2-7 cm diam och 0.3-1.2 cm dj. Ristningen är djupt huggen i dess nordligaste centralparti medan de östligaste partierna är grunt huggna. Belägna på berghäll som lutar 5-15 grader åt NNÖ och 15 grader åt Ö. Foton av hällristningarna i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Dalgång. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"46 m V om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.411768
Longitud: 11.459885
Lämnings-ID: L1970:8521
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 26:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8521