Hällristning L1970:8394 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 9,25x3,2 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 ytor med sammanlagt 22 skepp, 1 åder, 9 människofigurer, 5 fotsulor, 1 "häst med ryttare", 1 geometrisk figur, 1 helt uthuggen cirkelfigur, 1 helt uthuggen linje, 12 obestämbar figurer och fragment samt 2 skålgropar. Överst på hällen är hällristningsyta A, 3,9x3 m (NNÖ-SSV), bestående av 15 skepp, 1 åder, 9 människofigurer, 3 fotsulor, 1 "häst med ryttare", 1 geometrisk figur, 1 helt uthuggen cirkelfigur, 11 obestämbara figurer och fragment samt 2 skålgropar. Skeppen är 34-79 cm l, 5 av dubbellinjetyp, varav 8 med helt uthugget skråv, därav 6 med bemanningsstreck; 6 av enkellinjetyp med bemanning; 1 av dubbellinjetyp utan bemanning. Människofigurerna är 12-23 cm l, varav 8 står på skeppsstävar. Fotsulorna är 21-23 cm l och 8 cm br, helt uthuggna och med hålfot och tår. Hästen med ryttare är 26 cm l, "upp och ner". Geometriska figuren är 20 cm l. Cirkelfiguren är 12 cm diam, helt uthuggen. Skålgroparna är 4 cm diam och 0,3 cm dj, varav en med "skaft". Belägen på svagt SSV-sluttande häll, delvis mycket slät och ovittrad. På ytan är också modena ristningar bestående av namnen VERNER GÖTEBORG; VEL; VALLE; VILDEN GRO; samt LASSE med ankare och livboj. 2 m SSV om yta A är hällristningsyta B, 1,4x0,9 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 5 skepp, 1 helt uthuggen linje och 6 fragment. Skeppen är 23-76 cm l, helt uthuggna skråv och bemanning, varav ett fragmentariskt. Linjen är 39 cm l och 3 cm br (som skeppens skråv). Fragmenten är 8-20 cm l. Belägen på SSÖ-sluttande häll, mycket slät och ovittrad. 0,8 m SSÖ om yta B och på en annan nivå, är hällristningsyta C, 2,7x0,4 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 2 fotsulor och 1 obestämbar figur. Skeppen är 28 resp. 121 cm l, helt uthuggna skråv, det längre med bemanning av styråra. Fotsulorna är 18 resp. 23 cm l och 10 cm br, helt uthyggna med hålfot och tår. Belägen på svagt SSÖ-sluttande häll, mycket slät och ovittrad. Alla skeppen är av järnålderstyp. Tidigare har funnits ytterligare 2 fotsulor (Baltzer), vilka nu är bortsprängda. (RAÄ dnr 326-62-2010) Äldre beskrivning: Hällristning, 8x2 m (NÖ-SV), i S kanten av en mot S sluttande berghäll, bestående av 16 skepp, 2 fotsulor, 3 människofigurer och 4 andra figurer. Skeppen är 0,35-1,2 m l. Flertalet har bemanningsstreck och dubbla kölar. Fotsulorna är 18-22 cm l och ställda intill varandra. Människofigurerna är 20-25 cm l och placerade i fören på 3 skepp om galjonsfigurer. De andra figurerna är 20-26 cm l. Den ena kan möjligen föreställa en ryttare till häst. - - På ett av skeppen, som är beläget långt mot SV, och som är 1,17 m l, har en i aktern sittande människa som hanterar en tydlig styråra. Detta skepp har 36 bemanningsstreck. Fotsulorna är naturalistiska med utspärrade tår och markerad hålfot."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll i S-sluttning av större bergsmassiv."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m NV om väg och 2 m SÖ om det lodräta stupet av stenbrott."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.366091
Longitud: 11.453798
Lämnings-ID: L1970:8394
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 123:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8394