Hällristning L1969:9125 i Lyse
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,4x1,5 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skepp, 1 skeppsstäv, 1 cirkelfigur, 11 fragmment och 3 skålgropar. Skeppen är 38-87 cm l, dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Skeppstäven är 24 cm h. Cirkelfiguren är 12-14 cm diam, med uppstickande utskott, 4,5 cm l. Fragmenten är 6-32 cm l, kan vara efter 4 skepp. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,2-0,4 cm dj. Belägen på svagt VSV-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3198-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 3,4x0,5 m (N-S). I ristningsytans V del är ett helt och ett påbörjat skepp, 0,99 resp 0,26 m l. Det större skeppet är dubbeldäckat till halva sin längd (främre hälften). På övre däcklinjens vänstra del är 6 bemanningsstreck, på dess högra del är en skeppsliknande figur, vars nedre köllinje är gemensam med den övre däckslinjen i det större skeppet. Den skeppsliknande figuren har 4 "fönster". Det påbörjade skeppet ligger 24 cm över det större skeppet, och föreställer sannolikt stäven av ett icke färdighugget skepp. I ristningsytans S del, 2,2 m S om det större skeppet är en ringformig figur, 12-14,5 cm diam, som har ett uppåtriktat utskott, 4,5 cm l, korsformigt övertvärat. Ej återfunnen 1976. Platsen täcks nu av ett intill 5 m h upplag av krossad sten. Vid platsen för hällristningen stenhällen fläckvis, men täcks av ett lager stenmjöl. Revideringsinventeringen 1990: Ej återbesökt."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lyse socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På en mot VSV sluttande, slätt, tidvis vattenöversilad häll. Lutningsvinkel ca 15-20 grader."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nedre delen av större, öppen hällmarktidigare använt som stenupplag, delvis vattenöversilad. "
Vill du se flera runstenar i Lyse socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.331458
Longitud: 11.444521
Lämnings-ID: L1969:9125
Riksantikvarieämbetets ID: Lyse 225:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Lyse
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:9125