Runsten Sm170, L1954:8948 i Ljungby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Véfúss setti stein eptir ... ...bjôrg, þeira systur ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av rödaktig granit, fragment 1,1 m hög, 0,67 m bred (NÖ-SV) och 0,2 - 0,25 m tjock. Runornas storlek är 8-15 cm. Fragmentet utgöres av runstenens nedre vänstra del. Inskriften mot NV, lyder enligt Smålands runinskrifter:"Väfus satte stenen efter ... -bord, deras syster..." Runstenen upptäcktes 1954 vid rivningen av "Nisse smeds stuga", där den var grundsten, strax intill stenens nuvarande plats. Stugan uppfördes 1861, till stor del med material från den gamla medeltidskyrkan som revs år 1859."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ljungby socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kant av mindre moränhöjd. Park."
Vill du se flera runstenar i Ljungby socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.835541
Longitud: 13.938039
Lämnings-ID: L1954:8948
Riksantikvarieämbetets ID: Ljungby 57:1
Sveriges runinskrifter: Sm170, (Smålands runinskrifter))
Plats: Ljungby
Placering: I parken Skansen.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Ljusröd nästan skär gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Ljungby
Socken: Ljungby
Riksantikvarieämbetets information: » L1954:8948