Runsten L1954:6689 i Kånna 🇬🇧
Foto av Runsten L1954:6689 i Kånna
Foto av Runsten L1954:6689 i Kånna
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Gravfält, delundersökt, inom gränsbestämt område, 500x100-280 m(N-S) bestående av ca 291 fornlämningar. Dessa utgörs av ca 220högar, ca 20 ovala högar, 1 röse, 15 runda stensättningar, 2treuddar, 2 domarringar, 1 järnåldersdös och ca 30 restastenar.Högarna är vanligen 6-12 m diam och 1-1.75 m h. Ett 10-tal är15-20 m diam och 1.6-2.25 m h, och ett 10-tal är 4-5 m diam och0.4-0.75 m h. Flertalet har kantrännor. En av de större högarnahar en rest sten på toppen, 0.45 m h, 0.4 m br och 0.35 m tj.De ovala högarna är 7-17x4-8 m och 1-1.7 m h.Röset är 18 m diam och 1 m h. Fyllning av 0.2-0.3 m st stenar.Delvis omplockat i ytan.Stensättningarna är 2.5-10 m diam och 0.2-0.4 m h. Övermossadfyllning av 0.2-0.3 m st stenar. Några är mycket otydliga.Treudden, belägen i gravfältets NV del, är 20 respektive 15 m isida och 0.3-0.6 m h. Övermossad fyllning av 0.2-0.4 m ststenar. Den största treudden har klumpstenar i uddarna, 0.4-0.65m h, 0.7-0.8 m br och 0.2-0.5 m h.Domarringarna är 12-16 m diam, bestående av 4-5 stenar. Stenarnaär 0.9-1.65 m h och 1.1-1.75 m st.Järnåldersdösen, belägen i ÖSÖ kanten av en hög i gravfältets NVdel, består av tre resta hällar med öppen sida åt ÖSÖ. Hällarnaär 1.1-1.3 m h, 1.1-1.4 m br och 0.35-0.5 m tj.På toppen av den i N tvärstående hällen är:2) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn, 4.5 cm diam och.5 m dj. På hällen finns flera flacka fördjupningar som kan varaälvkvarnar.3) Runstenen, i NV delen av området, är 1.75 m h, 1.3 m br och0.35 m tj. Inskrift på SSV sidan.Gravfältet är undersökt vid flera tillfällen. Fynd har gjorts avbronsfragment, järnfragment, ringspänne i järn och brända ben.Ett par skelettgravar grävdes 1964. Vid en undersökning 1984framkom anläggningar i form av härdar och stensamlingar direkt Som gravfältet. I samband med vägbyggnation och anraexploateringar har flera gravar helt bortgrävts.Förklarat som gränslinjebestämt fornlämningsområde 1969-02-19(ATA dnr 4932/46. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kånna socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Rygg (NNÖ-SSV) och svag SÖ-sluttning från denna. Vårdad ängsmark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.806303
Longitud: 13.912727
Lämnings-ID: L1954:6689
Riksantikvarieämbetets ID: Kånna 24:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Ljungby
Socken: Kånna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/851cf15b-2a53-426e-9ce7-cf749b8cb5e0