Runsten Ög10, L2012:951 i Askeby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ok Geir... létu gera brú þessa ... ... létu reisa stein þenna eptir Sker/Skarf, frænda sinn góðan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstenen, ljusgrå gnejsgranit. Enligt runverket är stenen 1,35 m hög, 0,7 m bred över mitten och 0,38 m tjock. Runhöjd 9-11 cm. Ristningsytan mot V. Enligt runverket är texten om runstenen i Östergötlands runinskrifter mycket osäker och inskriften bör istället läsas:"...--- : auk kair--- litu : kiara : brou : þasi ... ...-- litu risa stin : þisa : aifR s:kar f-ita : sin kuþan". I översättning:"...och Ger ... läto göra denna bro...Läto resa denna sten efter Skär (v), sin gode frände." Den inre runslingan ska läses först. Det som står om mellanslingan i Östergötlands runinskrifter är inte troligt. De vågräta strecken i mitten är nu ytterst grunda och ger snarast intryck av att ha ristats som ornering. Det finns inga säkra spår av bistavar. Uppmålad 1971."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Askeby socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränrygg. Skogsmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Begr. linjen utläggas 10 m N om kraftledning (V-Ö). Enligt runverket är stenen placerad på ett höjdparti strax SV om gravfält nr 81, 35 m N om vägen Askeby - Greby hpl. och 50 m SÖ om torpet Vadet."
Vill du se flera runstenar i Askeby socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.409655
Longitud: 15.871889
Lämnings-ID: L2012:951
Riksantikvarieämbetets ID: Askeby 81:2
Sveriges runinskrifter: Ög10, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Lilla greby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå gnejsgranit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Askeby
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:951