Runsten Ög61, L2012:5918 i Flistad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sigrún reisti stein eptir Ásbjôrn/Austbjôrn, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,35 m hög, 1,25 m bred (ÖNÖ-VSV) och 0,4 m tjock. Runhöjd, 12-13 cm. Ristningen vetter åt NV. Se skiss i inventeringsbokuppslaget. Enligt Östergötlands runinskrifter är slingans bredd ojämn och växlar mellan 8,5-17 cm. Runorna är bredbottnade på toppsidan och högra långsidan, men på fotsidan och vänstra långsidan är de mycket grunda. Inskriften lyder:"Sirun reste stenen efter Asbjörn (Östbjörn), sin fader." Rengjord och uppmålad 1966. Undersökt och uppmålad 1982."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Flistad socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m SSV om kyrkans SV hörn samt 7 m 70cg om kyrkogårdens begränsning."
Vill du se flera runstenar i Flistad socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.475523
Longitud: 15.412731
Lämnings-ID: L2012:5918
Riksantikvarieämbetets ID: Flistad 1:1
Sveriges runinskrifter: Ög61, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Flistads kyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Flistad
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:5918