Runsten Ög208, L2011:9717 i Sjögestad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Vígi reisti stein þenna(?) eptir Ófeig, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå ranit, 1,65 m hög, 1,1 m bred (80-280 gon) och 0,2-0,45 m tjock. Runhöjd 10-12 cm. Ristningen vetter mot S. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Vige reste denna sten efter Ofag, sin fader." Uppmålad 1967. Uppmålad 1984. Uppmålad 2000."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sjögestad socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Igenväxande hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m Ö om sockengräns. 9 m 260cg om husets SV hörn."
Vill du se flera runstenar i Sjögestad socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.367887
Longitud: 15.341184
Lämnings-ID: L2011:9717
Riksantikvarieämbetets ID: Sjögestad 37:1
Sveriges runinskrifter: Ög208, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Enebacken, kårarps ägor
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Sjögestad
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:9717