Runsten ÖgATA5503/61, L2011:8756 i Rystad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorsteinn ... ... eptir Freystein, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, blågrå, grovkornig granit, inmurad liggande med inskriftsytan utåt mot N som grundsten i sakristians N vägg (intill NÖ hörnet) och med rotändan åt Ö. Runstenen, varav endast en del återfanns i detta läge, är 1,9 m l och 0,66-0,73 m br. Den delvis bevarade ristningen återfinnes på stenens V del. Runslingans bredd är 10-16 cm. Texten enl. Sven B.F. Jansson: "purstin:-...R: frystin:fapur:sin" "Torsten l(ät resa stenen efte)r Frösten, sin fader" Se skiss i det inskannade bokuppslaget under Referens. Rengjord och uppmålad 1961."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rystad socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Inmurad i N sidan av sakristian. Inskriften 1,2 m V om NÖ hörnet av sakristian."
Vill du se flera runstenar i Rystad socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.450454
Longitud: 15.712172
Lämnings-ID: L2011:8756
Riksantikvarieämbetets ID: Rystad 280:1
Sveriges runinskrifter: ÖgATA5503/61,
Plats: Rystads kyrka
Placering: Grundsten i sakristian.
Föremål: Runsten
Material: Blågrå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Rystad
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:8756