Runsten Ög183, L2011:4120 i Ledberg
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P Áki rúnar risti eptir Búa(?), bróður sinn. §Q Áki ok(?) Rúni(?) reistu/ristu eptir Búa(?), bróður ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rödbrun granit, 1,43 m hög, 0,97 m bred (Ö-V), 0,35 m tjock. Runstenen står i vägskäl. Ristningsytan vetter mot NNÖ. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Åke ristade runor efter Boe, (sin broder)." Eftersom runstenen är av rödkornig och skrovlig granit, är inskriften mycket svårläst. Uppmålad 1987. Uppmålad 2004. Ca 25 m S om runstenen, igenväxande grustagskant. Området mellan runstenen och grustaget fyllt med tippmassor, bl a byggavfall."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ledberg socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Nordsluttning av grusrygg, hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m S om väg och 2,5 m ÖSÖ om vägmöte."
Vill du se flera runstenar i Ledberg socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.456109
Longitud: 15.452774
Lämnings-ID: L2011:4120
Riksantikvarieämbetets ID: Ledberg 13:1
Sveriges runinskrifter: Ög183, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Kärrsjö
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Ledberg
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:4120