Runsten L2011:3735 i Linköping 🇬🇧
Foto av Runsten L2011:3735 i Linköping
Foto av Runsten L2011:3735 i Linköping
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"...bjôrn ok Ásbjôrn þeir reistu stein þenna eptir Vígfast, fôður sinn, er var dauðr á Englandi, son Helgu. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråröd granit, 2,9 m hög (hela höjden är 3,15 m), 1,43 m bred (V-Ö) och 0,25 m tjock. Inskriften är vänd åt N. Stenen påträffades ca 200 m ÖSÖ om Strömsbron vid Nykvarn. Har inget inv nr muséets samlingar. Enligt Fornvännen 1950 lyder inskriften:"...björn och Åsbjörn de reste denna sten efter Vigfast, sin fader. Han var död i England, Helgas son." Detta ska vara det första fullt säkra exemplet på namnet England i de östgötska runinskrifterna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Linköpings socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack N-sluttning av lermark. Nu park till muséet."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m 280cg om gata (180-380cg) och 3 m SSÖ om gångväg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.413472
Longitud: 15.616671
Lämnings-ID: L2011:3735
Riksantikvarieämbetets ID: Linköping 267:1
Sveriges runinskrifter: ÖgFv1950;341
Plats: Kallerstads ägor
Placering: Utanför länsmuseet, Linköping.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Linköpings
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/9307e6c0-d191-4a22-8bec-b299b58864b6