Runsten Ög113, L2011:3663 i Linköpings
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Vérún lét reisa stein þenna eptir Bófa, son sinn, ok eptir Ásgerði, dóttur sína. Guð hjalpi sál þeira. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rödaktig granit, 2,5 m hög, 0,7-0,8 m bred och 0,3-0,4 m tjock. Inskriptionsytan är vänd åt SV. Runhöjd 9-15 cm, rundjup 0,1-1 cm. Stenen är stöttad baktill med två järnstag. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Värun lät resa denna sten efter Bove, sin son, och efter Äsgärd, sin dotter. Gud hjälpe deras själ!" Uppmålad 1974. Enligt Nordenskjöld har 5 högar funnits på platsen, av vilka den kvarvarande skulle vara den största. Troligen har ett förstört gravfält funnits, nu helt bortschaktat. Nr 2 hittades i Ö åbrinken "bland de stenar, hvaraf största delen varit använd till brokar under gamla Stångebron" vid uppförande av fabrik på platsen (N huset?). Brons läge kan nu ej säkert fastställas, troligen dock nära den nuvarande. Alla rester av äldre väg är bortschaktade, åbrinken är stensatt. Se skiss iboken."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Linköpings socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt V-sluttande lermark. Ö om åravin. Nu utsparad holme i nedschaktat industriområde."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m V om väg (N-S), 2 m N om väg (Ö-V), 5 m SÖ om SÖ hörnet industribyggnad."
Vill du se flera runstenar i Linköpings socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.421235
Longitud: 15.632696
Lämnings-ID: L2011:3663
Riksantikvarieämbetets ID: Linköping 142:2
Sveriges runinskrifter: Ög113, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Nykvarn, kallerstads ägor
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Linköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:3663