Runsten Ög110, L2011:2428 i Kärna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... eptir sonu sína ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, fragmentarisk, grå granit, 0,8 m bred vid basen, 0,8 m hög och 0,25 m tjock. Runslinga, 0,19 m bred. Nedanför runstenen en annan ristning. Bildsidan vetter mot SV. Stenen ligger lutad mot en annan, mindre sten inne i ett stort Thujabestånd. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"...efter sina söner, H..." Uppmålad 2001."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kärna socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Parkanläggning."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"40 m 90cg om huvudbyggnadens SÖ hörn och 27 m 15cg om Ö flygelns ÖNÖ hörn."
Vill du se flera runstenar i Kärna socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.39886
Longitud: 15.484843
Lämnings-ID: L2011:2428
Riksantikvarieämbetets ID: Kärna 48:1
Sveriges runinskrifter: Ög110, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Lagerlunda
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Kärna
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:2428