Runsten Ög238, L2010:7418 i Vikingstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Tólir(?) reisti(?) stein(?) þenna(?) eptir(?) Geirvé(?) ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, grå-röd, 1,4-1,9 m hög (högst i S del) 1,35-1,55 m bred (N-S) och 0,2-0,3 m tjock. Runhöjd ca 10 cm. Ristningen vetter åt V. Fastsatt i en hällkant med järnkrampor. Enligt Östergötlands runinskrifter är inskriften väldigt svårläst på grund av att vissa delar är mycket otydliga och andra delar är helt utplånade. Inskriften är dessutom avfattad i lönnskrift, men den skulle möjligen kunna lyda:"Toler reste denna sten efter Gervi." Uppmålad 1988. Uppmålad 2000."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vikingstad socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skreva nära krön av uppstickande bergknalle. Åker, åkerholme."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m V om åkerkant, 12 m N om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Vikingstad socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.379283
Longitud: 15.44193
Lämnings-ID: L2010:7418
Riksantikvarieämbetets ID: Vikingstad 58:1
Sveriges runinskrifter: Ög238, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Bankeberg
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Vikingstad
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:7418