Runsten Ög210, L2010:7299 i Viby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Tosti reisti stein þenna eptir Gæsling, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,85 m hög, 1,3 m bred (N-S) och 0,2-0,65 m tjock. Runhöjd 13-15 cm. Ristningen vetter mot V. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Toste reste denna sten efter Gäsling, sin fader." Uppmålad 1967. Uppmålad 1984."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Viby socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön och S-SV-sluttning av tämligen flack moränrygg (NNÖ-SSV). Skogsmark, barrskog."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Runstenen i gravfältets S del."
Vill du se flera runstenar i Viby socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.373517
Longitud: 15.343519
Lämnings-ID: L2010:7299
Riksantikvarieämbetets ID: Viby 1:2
Sveriges runinskrifter: Ög210, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Kårarp
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Viby
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:7299