Runsten Ög207, L2010:6529 i Sjögestad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Viðulfr ok Geiri reistu stein þenna eptir Ófeig, móðurbróður sinn, bónda góðan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd granit, 1,8 m hög, 1,2 m bred (Ö-V) och 0,1-0,7 m tjock. Runhöjd 10-12 cm. Ristningen vetter mot N. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Redulv och Gere reste denna sten efter Ofag, sin morbroder, en bonde god." Uppmålad 1967. Uppmålad 1984. Uppmålad 2000."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sjögestad socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N och S-sluttning av hålväg. Igenväxande hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m V om sockengräns. 17 m 270cg om husets SV hörn ligger 2:1 och 7 m S om 2:1 är nr 2:2."
Vill du se flera runstenar i Sjögestad socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.367767
Longitud: 15.340987
Lämnings-ID: L2010:6529
Riksantikvarieämbetets ID: Viby 2:2
Sveriges runinskrifter: Ög207, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Enebacken, kårarps ägor
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Sjögestad
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:6529