Runsten Ög214, L2010:5788 i Västerlösa
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ulfr reisti stein þenna eptir Ófeig, fôður sinn, ok brú þessa gerði. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av rödaktig granit. 1x0,6 m vid basen (Ö-V) och 1,3 m hög. Runorna är på stenens S sida. Stenens yta är skrovlig och endast ett fåtal runtecken kan iakttagas. Främst i stenens nedre del. Runstecknen är 8-10 cm stora. Se skiss i inventeringsboken! 1888 restes runstenen och sattes på sin nuvarande plats N om vägen (Ö-V). Kungl Vitterhetshist- och antikvitetsakademin bekostade runstenens resning.1945 målades runstenens inskrift i lingonröd färg. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Ulf reste denna sten efter Ofag, sin fader, och gjorde denna bro." Uppmålad 1945. Undersökt och uppmålad 1982."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västerlösa socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m SV om boningshus (SV-hörnet) och 1 m N om landsväg (Ö-V)."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten Ög214, L2010:5788 i Västerlösa:
"Enligt tradition skall runstenen tidigare varit rest vid Lindkullen (se Raä nr 43) ca 500 m Ö om Egeby torp där den nu står. Förflyttningen skulle ha skett på 1700-talet. Enligt traditionen skulle runstenen användas till spishäll, men föll under transporten av vid Egeby torp, där den blev liggandes i diket. "
Vill du se flera runstenar i Västerlösa socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.429903
Longitud: 15.367838
Lämnings-ID: L2010:5788
Riksantikvarieämbetets ID: Västerlösa 12:1
Sveriges runinskrifter: Ög214, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Egeby knekttorp
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Västerlösa
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:5788