Runsten Ög124, L2010:3053 i Slaka
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Óttarr/Ótama setti stein þenna eptir Ketil, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten?, granit 2,10 m lång, synligen 0,80 m bred och 0,4-0,5 m tjock. Stenen ligger med smalsida mot Ö gaveln och topp mot N långsidan i grunden till logens NÖ hörn. Inga runor är synliga. Den eventuella ristningssidan ligger upp eller ned.Stenen är till skillnad från övriga stenar i grunden ej huggen utan har naturlig form med vittrad yta. Måtten överensstämmer väl med de av Nordenskjöld och Peringskjöld angivna, och läget är detsamma som anges av Nordenskjöld. Därför sannolikt identisk med Ög 124. Borde uttagas. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften på Ög 124:"Ottar satte på (högen) denna sten efter Kättil, sin fader.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Slaka socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I NÖ krönet av loge. Terräng: Logbyggnads fot och bro. Tomtmark."
Vill du se flera runstenar i Slaka socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.379418
Longitud: 15.56009
Lämnings-ID: L2010:3053
Riksantikvarieämbetets ID: Slaka 150:1
Sveriges runinskrifter: Ög124, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Lambohov
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Slaka
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:3053