Runsten Ög121, L2010:2956 i Slaka
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ásmundr ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir Svarta, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av grovkristallinisk, rödaktig granit, 1,3 m hög, 0,9 m bred (Ö-V) och 0,45 m tjock. Runinskriften är på stenens N sida. Runhöjden är 9-12 cm, texten löper i ett 10-14 cm brett band utmed kanterna på ristningssidan. Kors i stenens mitt. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Asmund och hans bröder reste denna sten efter Svarte, sin fader." Uppmålad 1982."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Slaka socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"27 m SV om kyrkans SV hörn av långhuset. 3 m N om S kyrkogårdsmuren (Ö-V)."
Vill du se flera runstenar i Slaka socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.37097
Longitud: 15.555971
Lämnings-ID: L2010:2956
Riksantikvarieämbetets ID: Slaka 52:1
Sveriges runinskrifter: Ög121, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Slaka kyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Slaka
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:2956