Runsten Ög118, L2010:2900 i Slaka
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gunnarr ok Hemingr reistu stein þenna eptir fôður sinn Bergsvein ok Óttar, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av grovkristallisk, rödaktig granit, 2,1 m hög, 1 m bred (Ö-V) och 0,45 m tjock. Runinskriften är på stenens N sida. Runhöjden är 10-13 cm, texten löper i ett 12-15 cm brett band. Ovanför texten är ett kors. Se skiss i inventeringsboken. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Gunnar och Hemming reste denna sten efter Ber(g)s(v)en, sin fader, och Ottar, sin broder." Uppmålad 1982. Emellan runstenarna står en gravsten från 1600-talet."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Slaka socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"27 m SV om kyrkans SV hörn av långhuset, 3 m N om S kyrkogårdsmuren (Ö-V) ligger 52:1 och 13 m 285cg om 52:1 är 52:2."
Vill du se flera runstenar i Slaka socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.370944
Longitud: 15.555728
Lämnings-ID: L2010:2900
Riksantikvarieämbetets ID: Slaka 52:2
Sveriges runinskrifter: Ög118, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Slaka kyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Slaka
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:2900