Runsten Ög224, L2010:1056 i Törnevalla
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Ástríðr, Ásvaldi, Augmundr, þau létu reisa §B stein þenna eptir Halfdan, fôður sinn, ok Ástríðr at bónda sinn §C góðan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,7 m hög, 1,1 m bred (NV-SÖ) och ca 0,3 m tjock. Inskrift på båda flatsidorna samt NV kortsidan. Runhöjden är ca 12 cm. Runstenen står förmodligen på ursprunglig plats. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:" Ästrid, Osvalde, Augmund, de läto resa denna sten efter Halvdan, sin fader, och Ästrid efter sin make god." Uppmålad 1975. Uppmålad 2003."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Törnevalla socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S delen av mindre moränhöjd. Tomtmark, park."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Begränsas i NV av parkväg, i SÖ av fruktträdgård och i SV av åker. Belägen längst i SÖ i SV kanten på en rund stensättning."
Vill du se flera runstenar i Törnevalla socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.429625
Longitud: 15.80555
Lämnings-ID: L2010:1056
Riksantikvarieämbetets ID: Törnevalla 27:2
Sveriges runinskrifter: Ög224, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Stratomta
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Törnevalla
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:1056