Runsten Vg39, L1961:2247 i Rackeby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þrasi setti stein þenna ept Halfdan, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 39), grå granit, 1,7 m hög, ca 0,8 m bred (NV-SÖ) och 0,2 - 0,3 m tjock. Runhöjd 14 cm. Inskrift på den mot NÖ vettande sidan. Stenen, som räddades av framlidne skollärare Berg, påträffades 1900 och låg i en åker. Runorna har varit fyllda med rött. Enligt folkskollärare Otto Andersson låg stenen i åkern NÖ om nuvarande platsen. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Trase satte denna sten efter Halvdan, sin son""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rackeby socken i Lidköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt N-sluttande moränmark, intill moränbacke, svag sluttning mot NÖ (blandskog, betesmark). Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"32 m SSÖ om dike (VSV-ÖNÖ), 5 m SV om åkerkant (NV-SÖ)."
Vill du se flera runstenar i Rackeby socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.566544
Longitud: 13.01786
Lämnings-ID: L1961:2247
Riksantikvarieämbetets ID: Rackeby 71:1
Sveriges runinskrifter: Vg39, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Åkersberg
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lidköping
Socken: Rackeby
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:2247