Runristning L1962:5183 i Häggesled 🇬🇧
Foto av Runristning L1962:5183 i Häggesled
Foto av Runristning L1962:5183 i Häggesled
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Gavelhäll med runor (Vg 23), 0,65 x 0,65 m (N-S) och 0,08 m tjock av sandsten (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet kalksten) med upptill avrundade hörn. Ristning vetter åt Ö. Runhöjd ca 10 cm. Stenen utgör ena gavelhällen till en tidig medeltida gravvård av Husabytyp. Av den andra gavelhällen (troligtvis Vg 24) finns antagligen ett fragment i kyrktornet och ett fragment på Historiska museet (inventarienummer 15 310). Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Tord satte stenarna efter Östen, sin fader.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Häggesled socken i Lidköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård. Kyrkan och kyrkogården befinner sig på en flack förhöjning, ca 50 m i diameter och 1 m hög med delvis berg i dagen. På platsen kan ha funnits storhög. Jämnför med närbelägna Bosgården. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"21 m V om Häggesleds kyrka."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.408048
Longitud: 12.912965
Lämnings-ID: L1962:5183
Riksantikvarieämbetets ID: Häggesled 12:1
Sveriges runinskrifter: VgATA3940/64
Plats: Häggesleds kyrka
Placering:
Föremål: 2 fragment av gavelhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lidköping
Socken: Häggesled
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/1a052011-2412-4ad3-a06c-6ae1a6b5b6e5