Hällristning L1961:3759 i Råda
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runinskrift i fast berghäll (sentida). De 8-12 cm höga runorna är ristade på en mot SÖ sluttande berghäll. Från SÖ mot NV läses: (se skiss i det scannade dokumentet)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Råda socken i Lidköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Nära krönet på en mindre berghäll i större bergsområde. Hagmark (tomtmark) beväxt med lövskog."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 13 m ÖSÖ om husknut (V hörnet) samt ca 28 m N om husknut (N hörnet)."
Vill du se flera runstenar i Råda socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.509564
Longitud: 13.039186
Lämnings-ID: L1961:3759
Riksantikvarieämbetets ID: Råda 87:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lidköping
Socken: Råda
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:3759