Hällristning UFv1986;84, L2016:5144 i Lidingö
Foto av Hällristning UFv1986;84, L2016:5144 i Lidingö
Foto av Hällristning UFv1986;84, L2016:5144 i Lidingö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ásmundr risti rúnar eptir Stein, fôðurfôður sinn, ok fôður Sibba ok Geirbjarnar ok Ulfs. Hér merki mikit at mann góðan. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Gravfält 110x85 m (N-S) bestående av c:a 55 fornlämningar.Dessautgöres av 9 högar, 36 runda stensättningar, 1 närmast kvadratiskstensättning, 3 rektangulära stensättningar och 1 treudd. Högarnaär 6-9 m diam (6 är 6-7 m och 3 är 8-9 m) och 0,6-1,2 m h. I ytanenstaka stenar 0,2-0,3 m st. Ett par har kantkedja 0,3 m h av0,3-0,5 m l stenar. Tre har delvis kantränna 0,5-1 m br och0,1-0,2 m dj. De runda stensättningarna är 3-9 m diam (11 är 3-4m, 20 är 5-6 m, 4 är 7-8 m, 1 är 9 m) och 0,2-0,5 m h.Övertorvade med i ytan enstaka stenar 0,2-0,3 m st. Ett par harkantkedjor 0,2 m h av 0,3-0,4 m l stenar. Den kvadratiskastensättningen är 5x5 (NÖ-SV) och 0,3 m h. Övertorvad. Kantkedja0,3 m h av 0,3-0,5 m l stenar. De rektangulära stensättningarnaär 5x4, 7x3 och 12x5 m (N-S till 90-290gon) och 0,2-0,8 m h.Övertorvade med i ytan enstaka stenar 0,2-0,5 m st. Ett par hardelvis kantkedjor 0,2-0,7 m h av 0,3-0,9 m l stenar. Den störstahar klumpformig hörnsten i NÖ, 1 m h, 1,3 m br och 0,8 m tj. Ett Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lidingö socken i Lidingö kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön samt NÖ-Ö-S-slänt av moränhöjd med berg i dagen. Hagmark(numera vårdområde)"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Se skiss bak i boken"
Vill du se flera runstenar i Lidingö socken eller Lidingö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.373928
Longitud: 18.161889
Lämnings-ID: L2016:5144
Riksantikvarieämbetets ID: Lidingö 23:2
Sveriges runinskrifter: UFv1986;84,
Plats: Bo gård
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Lidingö
Socken: Lidingö
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:5144