Runsten Nä3, L1981:71 i Edsberg
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... kuml þessi eptir ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Del av runsten, blågrå granit, 0,5 m hög, 0,73 m bred (N-S) och 0,1-0,2 m tjock. Runhöjd: 6-13 cm. Ristningen vetter mot V. Enligt uppgift av gårdens ägare blev runstenen funnen vid grävningsarbeten i trädgården 4-5 m N om gårdens huvudbyggnader. Enligt Närkes runinskrifter lyder inskriften "...dessa 'kummel' efter...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Edsberg socken i Lekeberg kommun (Örebro län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flackt krön i lerig moränmark. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m SV om boningshusets SÖ knut och 8 m NNÖ om uthusvägg."
Vill du se flera runstenar i Edsberg socken eller Lekeberg kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.124923
Longitud: 14.89102
Lämnings-ID: L1981:71
Riksantikvarieämbetets ID: Edsberg 48:1
Sveriges runinskrifter: Nä3, (Närkes runinskrifter))
Plats: Frösvi
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Blågrå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Örebro
Kommun: Lekeberg
Socken: Edsberg
Riksantikvarieämbetets information: » L1981:71