Hällristning L1988:7040 i Sankt Ibb
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 0.5x0.2 m. Bestående av 4 hjulkors (7-13 cm idiam), 1 skeppsfigur (18 cm l) samt 1 älvkvarn, 3 cm i diam och0.5 cm dj. Ristningen är belägen på NV sidan av ett block, 1.3 mh, 0.6-0.7 br-tj. Enl en trebetygsuppsats av M Forsström finnsuppgift om ytterligare 2 hjulkors. 10 m V om nr 1 är:2) Älvkvarnsförekomst, 0.4x1.0 m (Ö-V) bestående av 20älvkvarnar, 2-5 cm i diam och 0.5-2 cm dj. Belägna i den planaovansidan av ett block, 1.1 m l, 0.4 m br och 0.2 m h. Ca 15 m Nom nr 2 är:3) Hällristning, 0.2x0.1 m och bestående av ett behornatfyrfotadjur (hornoxe), 18 cm l. Enl M Forsström finns uppgift om3 hjulkors under djuret, men inga spår av dessa kunde iakttagasvid rev inv 1916. Ca 10 m SÖ om n r 1 är:4) Älvkvarnsförekomst? 0.6x0.2 m (Ö-V) bestående av 3 älvkvarnar?1-3 cm i diam och 0.5-1 cm dj. I S delen av ett 1.3 m st och 0.7m h block. På blockets ovansida är en mängd naturligavittringsgropar, varför älvkvarnsförekomsten anses vara högstosäker."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Sankt Ibb socken i Landskrona kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Strandplan"
Vill du se flera runstenar i Sankt Ibb socken eller Landskrona kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.900735
Longitud: 12.690266
Lämnings-ID: L1988:7040
Riksantikvarieämbetets ID: Sankt Ibb 4:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Landskrona
Socken: Sankt Ibb
Riksantikvarieämbetets information: » L1988:7040