Hällristning L2003:3184 i Köpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hög, 10 m diam och 0.8 m h. I ytan enstaka 0.3- 0.8 m h. Någotgropig yta. Något skadad i den NNV kanten. Delvis belamrad medris.Beväxt med sju aspar och en tall.4.5 m NV om 1 är:2) Stensättning, rund, 6 m diam och 0.4 m h. Till största delenövermossad och övertorvad fyllning av 0.3-0.7 m st stenar. Ca 2m av den NNÖ kanten är bortgrävd. Det berg stensättningen äranlagd på har V om stensättningen varit utastt för stentäkt,varför berget där stupar brant 2.5 m. I stensättningens V del ären klyfta i berget där en mindre del av stensättningen rasatner. I stensättningens skärning omdelbart Ö om klyftan har etttiotal 0.15-0.3 m st stenar av stensättningens fyllningblottlagts.Beväxt med en stor tall, tre aspar och tre rönnar.0.8 m VSV om nr 2 är:3) Älvkvarnsförekomst, 1.9x1 m (N-S) bestående av 11 älvkvarnar.Dessa är 4.5-7 cm diam och 0.3-1 cm dj.2.8 m N om nr 3 är:4) Hällristning, 0.6x0.3 m (SSÖ-NNV), bestående av 1 skepp (?)och 4 älvkvarnar. Skeppet (?) är 33 cm l och 12 cm h. Dubbel ochkonturristad. Älvkvarnarna är 4.5-6 cm diam och intill 0.5 cmdj.3 m N om nr 4 är:5) Älvkvarnsförekomst, 3x2.4 m (NNÖ-SSV) bestående av 67älvkvarnar. Dessa är 3.5-10 cm, vanligen 5-7 cm diam och 0.3-1.5cm dj.5.8 m SSV om nr 5 är:6) Älvkvarnsförekomst, 1.9x0.2 m (SSÖ-NNV) bestående av 18älvkvarnar. Dessa är 2-25.5 cm diam och 0.3-1 cm dj. Samtligaplacerade i en ställvis avbruten rad (SSÖ-NNV) längs krönet aven åt ÖNÖ svagt sluttande och åt VSV brant stupande bergsrygg.Med all sannolikhet har älvkvarnar försvunnit genom stentäkt.Några av de brutna blocken kvarligger på platsen. På dessa kandock inga älvkvarnar iakttas. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Köpings socken i Köping kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av flack moränrygg (NV-SÖ). Skogsbeväxt åkerholme."
Vill du se flera runstenar i Köpings socken eller Köping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.546806
Longitud: 16.023767
Lämnings-ID: L2003:3184
Riksantikvarieämbetets ID: Köping 176:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Köping
Socken: Köpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2003:3184