Runsten U488, L1943:6403 i Lagga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... Guð hjalpi ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten U 488, grå granit, fragment 57x42x18 cm st. Vittrad ristning, inskrift: ...ra : kup hial.... Flankeras av 2 gravklot. Enligt anteckning från 1908 av O Almgren är delen funnen på Mora äng vid borttagandet av ett stenröse, fyndplats se Lagga 116. Fragmentet försvann någon gång efter 1915 och åtefanns 1948 och granskades av Sven B. F. Jansson 1958. (Annan inventering 2013) - - - Revideringsinventeringen 1979: Runstensfragment som upptagits i Upplands runinskrifter som 488, Morby Lagga sn. Uppställd då och nu bland andra stenar i en plantering på Ängsvaktartorpets gårdsplan. Grå granit, 57x42x18 cm st. Ristningen vittrad och grund. Inskrift: ...ra : kup hial... ...Gud hjälpe... - - - Dnr 5369/58"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lagga socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-sluttande moränmark. Tomtmark. "
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m SV om NÖ hörnet av bostadshus. /1979 Strax S om boningshus. /2013"
Vill du se flera runstenar i Lagga socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.798632
Longitud: 17.776651
Lämnings-ID: L1943:6403
Riksantikvarieämbetets ID: Lagga 61:1
Sveriges runinskrifter: U488, (Upplands runinskrifter)
Plats: Morby, mora stenar
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Grå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Lagga
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:6403