Runsten U475, L1942:124 i Knivsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Finnviðr lét gera steinmerki ok brú eptir Fastlaugu, móður sína. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Stenblock med runristning, ca 2,4 m h närmast trekantigt medca 2 m br sidor. Ristningsytan är ca 1,5 m h och 0,9 m br och vetter mot SSÖ, samt lutar ca 30cg. Runslingan är ca 0,05 m br.Ova nför densamma är ett likartat kors med ca 0,15 m lkorsarmar. 30- 90 m SSÖ om nr 1 och i åkermark i smal dalgångär:2) Rester av bro- eller vägbank? Enl. uppgift skall tidvismycket sten synas i åkern i den på fotobilden ungefärligtmarkerade sträckningen. Bes iktning ej medhunnen 1979.Vid kabelschaktning påträffades rester av en broläggning.Ursprungligen hade bron varit ca 3.8 m bred, men den var nu merutspridd och störd av plöjning. Det låg störe stenar i kanternasom omgärdade en packning av 0.05 - 0.15 m stora stenar. Bronbegränsades av 2 rännor 0.4 - 0.7 m br, 0.3 m dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Knivsta socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Nedanför blockrik moränhöjd i N och invid dalsänka (ÖNÖ-VSV). Skogsmark, invid åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m V 40cg N om krökt åkerkant och 28 m N 10cg V om hörn i åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Knivsta socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.709117
Longitud: 17.757211
Lämnings-ID: L1942:124
Riksantikvarieämbetets ID: Knivsta 134:1
Sveriges runinskrifter: U475, (Upplands runinskrifter)
Plats: Vickeby
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material:
Runristare: Önjut (A) ? [Källström 2007a:104]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Knivsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:124