Runsten U470, L1942:143 i Knivsta
Foto av Runsten U470, L1942:143 i Knivsta
Foto av Runsten U470, L1942:143 i Knivsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... þenna eptir Vébjôrn, fôður ... ônd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsvart granit, ca 0,8 m h ca 0,55 m br och ca 0,4 m tj, avsmalnande upptill. Ristningsytan vetter mot Ö. Runslingans bredd är ca 10 cm. I mitten är ristat ett kors. Korsarmarnas längdär ca 10 cm. Från övre och nedre vänstra hörnen av runstenen ären bit bortslagen, varvid en del av runristningen gått förlorad.Inskrift: enl. Wessén-Jansson: "...ar:sa...p---a: iftir: uibiurn: f.. out hans ...p (enns)a aéftir Vibiorn, f(adur)...and hans."...denna (sten) efter Vibjörn, /sin) fader. (Gud hjälpe) hans ande" Rev.inv.1979. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Knivsta socken i Knivsta kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag SV-sluttning av moränplatå. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På kyrkogårdsmuren (NNV-SSÖ) 6 m N om grinden, Ö om kyrkan."
Vill du se flera runstenar i Knivsta socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.711295
Longitud: 17.798972
Lämnings-ID: L1942:143
Riksantikvarieämbetets ID: Knivsta 115:1
Sveriges runinskrifter: U470, (Upplands runinskrifter)
Plats: Knivsta kyrka
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare: Torbjörn 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Knivsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:143