Runsten UFv1980;237, L1941:4717 i Östuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... Bjôrn/...bjôrn ok ... ...-husa, móður sína. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Stensättning, rund, ca 8 m diam fylld, ca 0,5 m h, delvis övertorvad gropig och ojämn yta med talrika stenar 0,2-0,5 m st. Endel sten påförd i sen tid. Ca 5 m S 20cg Ö om nr 1 är 2) Hög, ca7 m diam, 0,8 m h, överrtorvad något grynig ovanpå. Ca 25 m S 30cg Ö om nr 2 är 3) Hög ca 7 m diam, 0,8 m h, övertorvad. Ca 30 m Ö10cg N om nr 3 är 4) Stensättning, (?) rund ca 4,0 m diam fylld0,2-0,3 m h, övertorvad med i ytan talrika 0,2-0,3 m st stenar. IÖ kantställd (?) ca 0,4 m st sten. I närheten av nr 4 ligger några förhöjningar varav ett par med 0,2-0,4 m st stenar i ytan. Möjligen rester av sönderodlade fornlämningar. Utmed vägen med ån (vid x på fotokartan) ligger en sten 2,5 m l, 1,0 m br och 0,35 m tj. Avsmalnande åt ändarna skrovliga ytor. Den har blivit funnen liggande uti åkern (vid x på kartan). Möjligen har den varit rest.Flera dylika ehuru mindre, har bortförts ut åkern. 10 m NNÖ om 1är: 5) Runstensfragment, 1,4 m l, 0,8 m br och 0,3 m tj. Nyligenimålad. Ligger med den ristade sidan uppåt. Anläggning nr 4 är helt täckt med ris och halm. Nr 1 är mycket tätt beväxt med hallonbuskar samt påförd odlingssten. Unders och fynd Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Östuna socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kal hagmark, sluttande ned mot å."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1) Ca 15 m N 18 V om körväg, intill och Ö om åkerkant. 5) 5 mVSV om dike."
Vill du se flera runstenar i Östuna socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.757658
Longitud: 17.931428
Lämnings-ID: L1941:4717
Riksantikvarieämbetets ID: Östuna 8:5
Sveriges runinskrifter: UFv1980;237,
Plats: Risberga
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare: Öpir 1 (A) [för få runor för attr., Åhlén 1997]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Östuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:4717