Hällristning L1979:6572 i Torhamn
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 8x5 m (NNÖ-SSV), bestående av 14 skeppsfigurer, 1 fotsulefigur, 1 djurfigur, 1 ormfigur, 2 obest5ämbara figurer, 3 fragment och 30 skålgropar. Skeppsfigurerna är 33-97 cm l, 9 av dubbellinjetyp, varav 8 med spant- och bemanningsstreck; 5 är av enkellinjetyp, varav 2 med bemanningsstreck. Fotsulan är 21x12 cm st, konturhuggen samt med sandalband. Djurfiguren är 21 cm l, av strecktyp, fyrbent och med svans. Ormfiguren är 41 cm l. De obestämbara figurerna är 49x20 cm resp. 30x19 cm st. Fragmenten är 12-19 cm l, består av linjer. Av skålgroparna är 29 runda, 2-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. 1 skålgrop är avlång, 9x6 cm st och 2 cm dj. Inom hällristningsytan finns flera skålgropsliknande vittringar. (Raä dnr: 3.4.2-2886-2011) Äldre beskrivning: Hällristning, 7x6 m (N-S), bestående av 9 skepp och ett 20-tal skålgropar. Belägen på en plan, mot S sluttande, berghäll. Skeppen är 0,3-0,9 m l, samtliga med bemanningsstreck utom ett, som endast består av en köl. Skålgroparna är 3-6 cm i diam och 1-2 cm dj. Möjligen kan det funnits flera som nu vittrat bort."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Torhamn socken i Karlskrona kommun (Blekinge län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll med omgivande betesmark. Buskvegetation."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Intill och S om stenmur."
Vill du se flera runstenar i Torhamn socken eller Karlskrona kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.130366
Longitud: 15.893285
Lämnings-ID: L1979:6572
Riksantikvarieämbetets ID: Torhamn 18:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Blekinge
Kommun: Karlskrona
Socken: Torhamn
Riksantikvarieämbetets information: » L1979:6572