Runsten Sm119, L1973:2570 i Järstorp
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jarnstorp "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, sandsten, 1,4 x 1,35 m och 0,6 m stor. På ovansidan av kyrkväggens utskjutande del av stenen finns en runinskrift. Enligt Smålands runinskrifter är runorna 7 cm höga och inskriften lyder:"Järstorp". Uppmålad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Järstorp socken i Jönköping kommun (Jönköpings län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Grundsten i NV hörnet av kyrkans långhus. "
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten Sm119, L1973:2570 i Järstorp:
"Mitt för Hallebo skulle folket en gång bygga en kyrkogårdsmur. Men det som byggdes på dagen blev raserat på natten. Då spände de för ett par oxar för en sten och lät dem gå vart de ville. Oxarna stannade där nuvarande kyrkan ligger."
Vill du se flera runstenar i Järstorp socken eller Jönköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.802798
Longitud: 14.115201
Lämnings-ID: L1973:2570
Riksantikvarieämbetets ID: Järstorp 17:1
Sveriges runinskrifter: Sm119, (Smålands runinskrifter))
Plats: Järstorps kyrka
Placering:
Föremål: Mursten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Jönköping
Socken: Järstorp
Riksantikvarieämbetets information: » L1973:2570