Runristning L1970:314 i Jönköpings
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Stenblock, granit, ca 1,25 x 1,1 i stort och 0,7 m h med inhuggen runinskrift. Stenen har naturligt svagt välvd och slät yta upptill med brottyta mot S. På översidan är inhugget sentida runinskrift med blandade runor från yngre och äldre runraden. Inskriften är ovanpå stenen och runinskriften är vänd åt Ö varifrån den läses. Inskriften tolkas enligt följande:" Anders har ristat denna sten för att ära solen". Enligt uppgift har inskriften tillkommit omkring år 2000. Ristningen är gjord på angiven plats. Stenblcoket med ristningen ligger i vattenbrynet bland flera utlagda större stenblock, vilka fungerar som erosionsdämpande vågbrytare längs Vätterstranden. På ömse sidor av det runristade stenblocket är större cementblock. 7 m N därom är ett stenblock, naturrundat, med ev inhuggna runor på dess S sida. Denna eventuella inskrift kan ej tydas, den bedöms vara 0,4 m l med ev 0,08 m h runor."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Jönköpings socken i Jönköping kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vattenbryn, omedelbart nedanför de s.k. Rosenlundsbankarna. Stenblock i erosionsskydd."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 200 m N om S Vätterstranden, i N änden av en stig längs vattenbrynet. 4 m V om brant sand-/lerbank. 7 m N om stenramp/vågbrytare ut i Vättern"
Vill du se flera runstenar i Jönköpings socken eller Jönköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.785469
Longitud: 14.211697
Lämnings-ID: L1970:314
Riksantikvarieämbetets ID: Jönköping 258
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Jönköping
Socken: Jönköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:314