Runsten L2017:9371 i Järfälla 🇬🇧
Även känd som Äggelundastenen
Foto av Runsten L2017:9371 i Järfälla
Foto av Runsten L2017:9371 i Järfälla
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ásgautr lét reisa stein ... bónda ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Nr 1 Runsten, fragment av 1,1 m hög, 0,4-0,7 m bred (Ö-V) och0,3-0,35 m tjock. Grå granit. Runhöjd 5-7 cm. Ristningen vettermot S. Ca 75 m N 10cg V om nr 1. Nr 2) Stensättning? oval 15x10 m(NNÖ-SSV) och 0,6 m hög. Övertorvad med enstaka stenar i ytan,0,3-0,6 m stora. I ytan av 2 och 3 är småstenar. I kanten flerablock, 0,5-1 m st och 0,3-0,6 m h. I mittpartiet en svacka 5 mdiam och 0,2-0,3 m dj. Lövbuskage. Från fornlämningens? SV kantgår mot SV och nedåt en vägbank? ca 20 m l , 5 m br och 0,5 m h,med delvis stenskodda kanter. Övertorvad. På moränryggens S delär två husgrunder, 18x7 m (Ö-V) och 7x7 m (N-S) markerade avkantskoning av sten och cement. Den större grunden är syrénbeväxti Ö änden. Lämningar efter gården Äggelunda omnämnd år 1534,bebodd till 1940-talet. Osäker fornlämning. Liknar grundlämning.Ca 17 m N om nr 2 är Nr 3) Stensättning, rund, ca 12 m diam ca0,75 m h. Övertorvad med enstaka stenar i ytan ochkanten, 0,4-0,5m stora. Ytskadad Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Järfälla socken i Järfälla kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"1) Moränplatå och 2-4) Krön av mindre moränrygg (N-S) i S kantenav tidigare odlad dal. Hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 9 m N om väg (Ö-V) och 10 m V om brukningsväg (N-S) ochtrubbigt tomthörn (staket)"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.40526
Longitud: 17.860104
Lämnings-ID: L2017:9371
Riksantikvarieämbetets ID: Järfälla 28:1
Sveriges runinskrifter: U84 (Upplands runinskrifter)
Plats: Egglunda
Placering: Nu vid gravfältet Fruns backe.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Äggelundastenen
Län: Stockholms
Kommun: Järfälla
Socken: Järfälla
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/243e84aa-7ae3-4e56-acd2-b74c8ff1318b