Runristning L2017:9505 i Järfälla
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runristning i häll (band av ljusare bergart), ca 4 m l(ÖNÖ-VSV), runhöjd 10-14 cm. Från Ö till V är inhugget (läsesfrån N): 2 m VSV om nr 1 är: 2) Runristning i häll (fortsättningå samma band). ca 2 m l (ÖNÖ-VSV), runhöjd 8-10,5 cm. Från Ö tillV är inhugget: 2,2 m S om V änden av nr 2 är: 3) Figurristningmed runor i form av klocka, ca 45 cm h och 34 cm br. Se skisser iboken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Järfälla socken i Järfälla kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön (3) och svag n-slänt därav (1-2) av flack bergrygg (ÖNÖ-VSV).Skogsmark. (Gles barrskog). På S-sidan av hällkrönet svagstrandvall av rundad klippsänka"
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runristning L2017:9505 i Järfälla:
"Ristningarna enl. Marg. Nilsson, Ryttarstugan utförda av framlidneskriftställaren Albin Tenglet omkr. 1940. AT bodde i den lillastuga ägd av Sollentuna häradsallm. som låg Ö om Ryttarstugan menrevs vid Rotebrovägens tillkomst. Jfr nr 160 och 168. T"
Vill du se flera runstenar i Järfälla socken eller Järfälla kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.483104
Longitud: 17.826902
Lämnings-ID: L2017:9505
Riksantikvarieämbetets ID: Järfälla 158:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Järfälla
Socken: Järfälla
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:9505