Runsten Sö245, L2014:5035 i Västerhaninge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ca 0,85 m br, 0,3 m tj och 0,6 m h. Runhöjd 10 cm. Stenen är skadad och har troligen flyttats från sitt ursprungliga läge. Runstensfragmentet står alldeles löst med inskriptionen åt SÖ. Under runslingan är en stiliserad fågel inhuggen med huvudet åt höger. Enligt Ragnar Jönsson, ägaren till gården, skall resten av stenen finnas under någon ladugård i byn. Melker (Pettersson)Tryhagens troligen på Storgården. Se skiss i boken. 5 m S om runstensfragmentet finns en stensättningsliknande lämning, rund, 5 m i diam och 0,2 m h. Övertorvad. I mitten en grop, 5 m i diam och 0,15 m dj. Den stensättningsliknande lämningen kan ej återfinnas. Körning på platsen."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västerhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m NÖ om uthus. Invid vägkorsning."
Vill du se flera runstenar i Västerhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.095625
Longitud: 18.036318
Lämnings-ID: L2014:5035
Riksantikvarieämbetets ID: Västerhaninge 1:1
Sveriges runinskrifter: Sö245, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Tungelsta
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Gråsten
Runristare: Halvdan (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Haninge
Socken: Västerhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:5035