Runsten U688, L1942:6442 i Skokloster
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ásbjôrn ok Múli ok Auðbjôrn ... reisa stein þenna at ... fôður sinn. Arnbjôrn hjó stein þenna. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgrå granit, sönderslagen i ett 10-tal bitar. Ca 0,1-0,3 m st. Runhöjden ca 7-8 cm. Runorna imålade med färg. Numerafinnes å platsen 10 delar av runstenen, vilka bär inristning eller partier av själva slingan. Ett av dessa fragment är dock hopsatt av två smärre fragment, varför fragmentens antal är 11. Runstensfragmenten ligger upplagda i ett litet röse, i vilket även 5 andra stenstycken, vilka ej bär några spår av ristning, ingår. Av dessa stenar är tre av samma stenart, som runstensfragmenten, varför det kan tänkas, att även dessa tillhör den sönderslagna runstenen. Enligt ett brev som finns på platsen från antikvarie Helmer Gustavsson, skall runstenens ursprungliga höjd ha varit ca 2,5 m.Troligen finns fler fragment till runstenen kvar i grunden till den påbyggda gamla 1700-tals krogen "Stavsunds krog". Anm Vid undersökningar av ett avsnitt utanför stranden mellan Aludden och Stavsund genom dykarklubb under överinseende av U von Kantqov juli 1979 framkom endast sparsamt med sentida fynd, jämte spridda stock- och plankrester trol härrörande från gammal ångbåtsbrygga. MEllan Stavsundsholmen och fastlandet flera pålar, trol rester av brygga. Tegelrester utmed holmens N strand. Utdrag ur rapport av U-von Kantqov 1979-07-31. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skokloster socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Vill du se flera runstenar i Skokloster socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.723163
Longitud: 17.647303
Lämnings-ID: L1942:6442
Riksantikvarieämbetets ID: Skokloster 76:1
Sveriges runinskrifter: U688, (Upplands runinskrifter)
Plats: Stavsund
Placering:
Föremål: 3 fragment av runsten
Material: Ljusröd granit
Runristare: Arbjörn (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Skokloster
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:6442