Runsten L1943:8312 i Häggeby 🇬🇧
Foto av Runsten L1943:8312 i Häggeby
Foto av Runsten L1943:8312 i Häggeby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... létu reisa merki ... ..., fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hög, 22 m diam och 3 m h. Slänterna skadade i Ö-N-NV, krönetutjämnat med grund svacka. 35 m NÖ om nr 1 är: 2) Hög, 23 m diamoch 4,0 m h. Högen har en påfallande brant profil pga restaurering på 1800-talet. Därvid anlades även en fotkejda, 0,2-0,3 m h av0,4-0,8 m l stenar. Kringplöjd. Bevuxen med en rön och några enbuskar. På krönet en 3) Runsten, grå finkornig granit, 1,4 m h, 0,45 m br, (NÖ-SV) och 0,3 m tj. Ristningsytan vänd mot SÖ. Runhöjd, 7-10 m diam. Stenen defekt. Flyttad till nuv läge på 1800-talet. 23 m V om nr 2 och 25 m N om nr 1 är: 4) Hög, 20 m diam och 3 mh. Slänterna skadade i Ö-S. I mitten en grop 1 m diam och 0,3 mdj med synlig stenfyllning. Högen bevuxen med buskar på Ö slänten. 12 m V 30cg N om nr 4 är: 5) Hög, 17 m diam och 3,5 m h. Krönetavplanat. I SÖ slänten ett schakt ingrävt, ca 7x3,5 m (N-S) upptill 1,5 m dj. Vid högens S fot är: 6) Runsten, grå finkornig granit, 1,35 m h, 0,8 m br (Ö 10cg N-V 10cg S) och 0,2 m dj. Runhöjd5-7 cm. Ristningsytan vänd mot S. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Häggeby socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Nr 1, 4-6 på tomtmark, 2-3 impediment i åker."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1/ 2 m V om gavel av bostadshus, 1 m N om körväg, 10 m Ö om körväg, nr 4/ 26 m Ö 10cg N om NÖ hörnet av mangårdsbyggnad, nr 5/15 m N 10cg Ö om NÖ hörnet av mangårdsbyggnad."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten L1943:8312 i Häggeby 🇬🇧:
"Nr 6 enl markägaren funnen vid uthusen S om gården. Önskemål omflyttning av nr 6 till mera synlig plats för turister framfört!"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.64712
Longitud: 17.534325
Lämnings-ID: L1943:8312
Riksantikvarieämbetets ID: Häggeby 23:3
Sveriges runinskrifter: U672 (Upplands runinskrifter)
Plats: Rölunda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Mörk gnejs
Runristare: Samma som gjort U 665.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Häggeby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/3670abf1-c947-42ad-88f5-95ed8a606382