Hällristning L1941:9443 i Övergran
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Omedelbart SSÖ om uthus på VSV - sluttande häll. Gårdsbacke .1) Hällristning 7 x 4 m (ÖSÖ - VNV) bestående av 8 ringfigurer,105 älvkvarnar samt flera rännor. Ringfigurerna är 12 - 26 cmdiam och består av 1 - 3 koncentriska cirklar med 1 älvkvarn imitten. 2 är fragmentariska. Älvkvarnarna är 3 - 7 cm diam och0.5 - 2 cm dj. 7 älvkvarnar är sammanbundna med rännor 9 - 41 cml. Från 1 älvkvarn utgår 15 cm l ränna. 4 m Ö om 1 är:2) Hällristning 10.5 x 3 m (ÖSÖ - VNV) bestående av 1 skepp, 6ringfigurer 275 älvkvarnar samt 3 rännformare fördjupningar.Skeppet är 83 cm l av dubbellinjetyp. Ringfigurerna är 11 - 12cm diam med älvkvarn i mitten. Älvkvarnarna är 3 - 9 cm diam0.5 - 3 cm dj. 7 avlånga älvkvarnar (9 - 18) x (5 - 8) cm och2.5 cm dj. 3 rännor varav 2 sammanbinder 4 älvkvarnar 5 - 28 cml. 5 m NÖ om uthushörn (NÖ) På S - sluttande hällavsats.Gårdsbacke, är:3) Älvkvarnsförekomst 3.0 x 2.7 m (NV - SÖ) bestående av 35älvkvarnar. Dessa är 3- 7 cm diam och 0.5 - 2 cm dj. 3 m SV omnr 3 är:4) Älvkvarnsförekomst 0.4 x 0.7 m (NNÖ - SSV) bestående av 7älvkvarnar. Dessa är 3 - 6 cm diam och 0.5 - 1.5 cm dj.Samtl iga är huggna i relativt vittrad och slörig, tät, delvisjärnhalt ig bergart. Områdets berg i övrigt består övervägandeav starkt v ittrad, grov kristallininsk och mycket ojämnbergart. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Övergran socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttning av moräntäckt bergshöjd med berg i dagen (ÖNÖ-SVS).Tomtmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 intill och SÖ om SÖ kanten av uthus, nr 2 i NNV kanten av ägogräns."
Vill du se flera runstenar i Övergran socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.640581
Longitud: 17.468087
Lämnings-ID: L1941:9443
Riksantikvarieämbetets ID: Övergran 77:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Övergran
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:9443